Diocesan press releases

A Valleys church is set for a £1.5m makeover

A landmark Valleys church has won a major investment boost for an innovative £1.5m makeover to make it fit for the 21st century.

St Elvan’s Church in Aberdare has been awarded £786,700 from the Heritage Lottery Fund, £491,869 from the Pen Y Cymoedd Wind Farm Community Fund, £47,000 from Cadw, £40,000 from the National Churches Trust and £12,000 from the James Pantyfedwen Foundation.

The pioneering plans for St Elvan’s, which towers as a landmark above the town, centre on a complete refurbishment and the creation of a community heritage space to make a more welcoming facility for all those who live in the Cynon Valley.

The plans include creating space for a cafe area inside the church, an arts and crafts area, an exhibition area, additional rooms on mezzanine levels for community use and the provision of interactive history facilities.

Father Robert Davies SSC, Vicar of Aberdare said, “These awards are fantastic news for our parish and the community. It is our mission through this project to give confidence to the wider community by re-ordering St Elvan’s church and creating a vibrant hub that will serve and support people’s needs both culturally and in practical terms.”

“These grants will enable us to repair a much beloved church that is central to the life of Aberdare town and the community’s faith and confidence. The total cost of the project is £1.5 million which will not only regenerate the parish of Aberdare and St Elvan’s church but also the Cynon Valley.”

The project will undertake all the necessary restoration and repairs to both the internal and external fabric of the building to protect the Grade II* heritage and WWI Monument. It will complete essential work to the church spire as well as improve the urban landscape and restore the town’s largest historic building.

The church will include a Tourism Information Desk as well as an interpretation exhibition and heritage experience telling the history of the church and parish and the meaning of its religious artefacts including a rotating display of the large collection of church vestments.

Some of the extra space would be created by the removal of the pews which would also create scope for theatre groups, concerts and major town celebrations.

St Michael’s Chapel, which has a memorial to the fallen of World War One and World War Two, would offer interactive history facilities about the memorial. Audio facilities would also be located inside the church for people to listen to the town’s history as told through its beautiful stained glass windows and artefacts.

Richard Bellamy, Head of the Heritage Lottery Fund in Wales, said: “Wales’s historic and diverse places of worship are so often at the heart of our communities, and St Elvan’s is no exception. Thanks to National Lottery players, we are able to fund urgent structural repairs as well as improved facilities and visitor information, granting a much loved building a new lease of life so it can continue to serve its local community and be relevant for all its members.”

Marc Phillips, Chair of Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund said “We are delighted to be able to support the St. Elvan’s project. Not only will this iconic building be safeguarded, its redesign will provide a range of new community facilities for Aberdare and the Cynon Valley.

“We are particularly pleased to be supporting the creation of a new Community Heritage Officer post, the recruitment and training of a volunteer team and the provision of work and educational placements.  The Welsh language and Welsh culture has a long and powerful history in the Valley, and the project will highlight and celebrate this rich heritage.”

The church

St Elvan’s church is Grade II* listed and was built in 1852 to designs by London architect Andrew Moseley. It is situated in the centre of Aberdare and its Conservation Area. Its history is closely linked to the town’s industrial development.

The church is in the gothic style and the steeple, which can be seen far across the valley, contains 8 bells. The church’s gothic styled interior is at the heart of its history with its high Anglican churchmanship. The Eden Memorial commemorating the fallen of World War One lists 222 names of soldiers from the Parish of Aberdare and is largest of its kind in the South Wales Valleys.

Note to Editors

About HLF:

Thanks to National Lottery players, we invest money to help people across the UK explore, enjoy and protect the heritage they care about – from the archaeology under our feet to the historic parks and buildings we love, from precious memories and collections to rare wildlife. www.hlf.org.uk.  Follow us on Twitter, Facebook and Instagram and use #NationalLottery and #HLFsupported

About  Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund:

  • The Fund has been established by energy company Vattenfall for the benefit of the communities hosting the Pen y Cymoedd Wind Farm.
  • The independent Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund CIC is responsible for managing the £1.8 million a year Fund set up by Swedish energy company Vattenfall, the operator of the wind farm.  The Fund will be in place until at least 2036.
  • For more information visit  Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund: https://penycymoeddcic.cymru/home/ Pen y Cymoedd Wind Farm and Vattenfall: http://penycymoedd.vattenfall.co.uk/

 

 

 

Mae un o eglwysi  amlycaf  y Cymoedd wedi ennill buddsoddiadau sylweddol tuag at weddnewidiad arloesol gwerth £1.5 miliwn a fydd yn ei gwneud yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Bydd Eglwys St Elfan yn Aberdâr yn derbyn £786,700 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, £491,869 gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd, £47,000 gan Gadw, £40,000 gan yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol  a £12,000 gan Sefydliad James Pantyfedwen.

Mae’r cynlluniau arloesol ar gyfer St Elfan, sy’n ymgodi fel tirnod uwchben y dref, yn troi o gwmpas adnewyddiad llawn a chreu gofod treftadaeth cymunedol i ddarparu lle mwy croesawgar i bawb sy’n byw yng Nghwm Cynon.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys creu gofod ar gyfer ardal gaffi y tu mewn i’r eglwys, safle celf a chrefft, man arddangos, ystafelloedd ychwanegol ar y lefelau mesanîn i’w defnyddio gan y gymuned a darparu cyfleusterau hanes rhyngweithiol.

Dywedodd y Tad Robert Davies, SSC, Ficer Aberdâr, “Mae’r grantiau hyn yn newyddion gwych i’n plwyf ni ac i’r gymuned gyfan. Ein nod gyda’r project hwn yw rhoi hyder i’r gymuned ehangach trwy ad-drefnu St Elfan a chreu canolfan bywiog fydd yn gwasanaethu ac yn darparu ar gyfer anghenion pobl mewn termau diwylliannol ac ymarferol.”

“Bydd y grantiau hyn yn ein galluogi ni i atgyweirio eglwys a gerir gan y gymuned ac sy’n ganolog i fywyd tref Aberdâr ac i ffydd a hyder y gymuned. Cyfanswm cost y project yw £1.5 miliwn, a fydd yn adnewyddu nid yn unig plwyf Aberdâr ac eglwys St Elfan ond Cwm Cynon hefyd.”

Bydd y project yn cynnwys yr holl waith adfer ac atgyweirio angenrheidiol i ffabrig mewnol ac allanol yr adeilad gan warchod y statws treftadaeth Gradd II* a chofeb y Rhyfel Byd Cyntaf. Hefyd bydd yn cwblhau gwaith hanfodol ar feindwr yr eglwys yn ogystal â gwella’r dirwedd oddi amgylch i’r eglwys  ac adfer adeilad hanesyddol mwyaf y dref.

Bydd yr eglwys yn cynnwys Desg Gwybodaeth i Dwristiaid yn ogystal ag arddangosfa ddehongli a phrofiad treftadaeth fydd yn cyflwyno hanes yr eglwys a’r plwyf ac ystyr ei harteffactau crefyddol, gan gynnwys arddangosfa gylchredol o’r casgliad mawr o urddwisgoedd eglwysig..

Caiff peth o’r gofod ychwanegol ei greu trwy dynnu’r hen gorau prena fydd hefyd yn creu lle i grwpiau theatr, cyngherddau a dathliadau mawr yn y dref.

Capel St Mihangel, sy’n cynnwys cofeb i’r rhai a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd, fyddai lleoliad cyfleusterau hanes rhyngweithiol am y gofeb. Hefyd bydd offer clyw yn yr eglwys fel y gall ymwelwyr wrando ar hanes y dref fel y caiff ei ddweud trwy ffenestri llyw ac arteffactau’r eglwys.

Dywedodd Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: “Mae mannau addoli hanesyddol ac amrywiol Cymru yn aml yng nghalon ein cymunedau, ac mae hynny’n wir am St Elfan. Diolch i’r rhai sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol, gallwn ni ariannu atgyweiriadau strwythurol angenrheidiol ynghyd â gwelliannau i’r cyfleusterau a  gwybodaeth i ymwelwyr, gan roi bywyd newydd i adeilad a gerir gan y gymuned fel y gall barhau i wasanaethu ei ardal leol a bod yn berthnasol i’w holl aelodau.”

Dywedodd Marc Phillips, Cadeirydd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, “Rydyn ni wrth ein boddau ein bod yn gallu cefnogi project St Elfan. Nid yn unig y bydd yr adeilad eiconig yma yn cael ei ddiogelu, ond bydd ei aildrefnu yn darparu amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol newydd i Aberdâr a Chwm Cynon.

“Rydyn ni’n arbennig o falch i gefnogi creu swydd newydd sef Swyddog Treftadaeth Gymunedol, a fydd yn gyfrifol am recriwtio a hyfforddi tîm o wirfoddolwyr a darparu lleoliadau profiad gwaith ac addysgol. Mae hanes hir a grymus i’r iaith Gymraeg ac i ddiwylliant Cymreig yn y Cwm, a bydd y project yn amlygu ac yn dathlu y dreftadaeth gyfoethog hon.”

Yr eglwys

Mae eglwys Sant Elfan yn adeilad rhestredig Gradd II* ac fe’i hadeiladwyd yn unol â chynlluniau gan Andrew Moseley, pensaer o Lundain. Fe’i lleolir yng nghanol Aberdâr a’i Ardal Gadwraeth. Mae ei hanes yn agos gysylltiedig â datblygiad diwydiannol y dref.

Arddull gothig sydd i’r eglwys ac mae’r meindwr, sy’n weladwy  ar draws y cwm, yn cynnwys 8 o glychau. Mae arddull gothig tu mewn yr eglwys yn ganolog i’w hanes a’i heglwysyddiaeth Anglicanaidd uchel. Mae Cofeb Eden, sy’n coffáu’r rhai a syrthiodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn enwi 222 o filwyr o Blwyf Aberdâr a dyma’r gofeb fwyaf o’i math yng Nghymoedd De Cymru.

Nodiadau i olygyddion

Am Gronfa Dreftadaeth y Loteri:

Diolch i’r rhai sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol , rydyn ni’n buddsoddi arian i helpu pobl ar draws y DU i archwilio, mwynhau a gwarchod y dreftadaeth sydd o bwys iddynt – o’r archaeoleg o dan ein traed i’r parciau ac adeiladau hanesyddol sy’n annwyl i ni, o atgofion a chasgliadau gwerthfawr i fywyd gwyllt prin. www.hlf.org.uk.  Dilynwch nid ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #NationalLottery and #HLFsupported

 

Am Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd:

 

  • Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er lles y cymunedau sy’n gartref i Fferm Wynt Pen y Cymoedd

 

  • Mae Cronfa Gymunedol annibynnol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn gyfrifol am reoli Cronfa werth £1.8 miliwn a sefydlwyd gan gwmni ynni Vattenfall o Sweden, sy’n rhedeg y fferm wynt. Bydd y Gronfa yn parhau tan 2036 ar y lleiaf.