Hafan Amdanom ni Swyddi

Swyddi

Swyddog Cyfathrebu

Swyddog Cyfathrebu
  • Lleoliad: Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru – Cefnogir gweithio hybrid
  • Cyflog: £24, 340
  • Oriau: 37.5
  • Dyddiad cau: Dydd Gwenner 29 Hydref 12yp
Mae cyfathrebu'r eglwys yn newid....

Rydym yn chwilio am swyddog cyfathrebu profiadol sy’n angerddol ynglŷn ag adrodd straeon, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, ac sydd â ffordd greadigol o wneud gwaith cyfathrebu eithriadol.

Byddwch yn ymuno â ni ar adeg gyffrous wrth i ddulliau cyfathrebu’r eglwys gael eu gweddnewid yn aruthrol wrth inni gofleidio’r cyfryngau digidol a chymdeithasol fel ffordd o dyfu'r eglwys.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'r Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu i reoli’n sianeli print a digidol, gan gynnwys y wefan, y cyfryngau cymdeithasol a llwyfan marchnata ebost.

Byddwch yn hyderus wrth greu cynnwys difyr ar draws print a digidol, gan gynnwys golygu cylchgrawn yr Esgobaeth, ysgrifennu straeon newyddion i’r wefan a rheoli’n sianeli yn y cyfryngau cymdeithasol o ddydd i ddydd.

Byddwch yn mwynhau mynd allan i gwrdd â'r bobl rydyn ni’n eu gwasanaethu ac adrodd eu stori am ffydd ar waith.

Os ydych chi'n gweithio'n dda dan bwysau ac yn ffynnu mewn sefydliad sy'n croesawu newid, yna rydyn ni am glywed gennych. Byddwch yn un da am fynd at eich gwaith â safonau uchel ac yn canolbwyntio ar brofiad cwsmeriaid. Rydym yn dîm agos sy'n gweithio'n galed a hynny o dan ofynion amser tynn yn aml, felly mae angen i reoli amser a gweithio'n gyflym fod yn nodweddion rydych chi'n eu croesawu.

Byddwch yn hyderus yn defnyddio Google Analytics a dadansoddeg y cyfryngau cymdeithasol i fonitro sianeli, gwerthuso canlyniadau a nodi gwelliannau.

Mae hon yn swydd barhaol, amser-llawn a byddwch yn gweithio gartref ac yn ein swyddfa ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae'r rôl hon yn gofyn ichi deithio ledled y De. Bydd gweithio hyblyg yn cael ei ystyried.

Mwy o fanylion: Ebost matthewbatten@churchinwales.org.uk neu ffonio 07825 337 437

Amdanon ni

Rydym yn un o chwe esgobaeth yn yr Eglwys yng Nghymru. Gan ein bod yn cynnwys llawer o’r De, gan gynnwys Caerdydd a’r Cymoedd, ni yw'r fwyaf poblog o blith yr esgobaethau. Rydym hefyd yn un o'r darparwyr gofal cymdeithasol mwyaf felly byddwch yn angerddol ynglŷn â chreu cynnwys ysbrydoledig i weddnewid bywydau cymunedau a phobl.

Mae Esgobaeth Llandaf yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid, wrth inni ymgorffori’n gweledigaeth – Lle mae Ffydd yn Cyfrif – sy'n ceisio gweddnewid bywydau drwy ffydd, addysg a chyfiawnder cymdeithasol. Rydym yn chwilio am rywun sy'n cydymdeimlo â'n nodau.

Gweithiwr Ymgysylltu Dwyieitho

£25,000 - £30,000 y flwyddyn.

Mae hon yn swydd llawn-amser (37.5 awr yr wythnos), penodiad tymor penodol hyd at 31 Rhagfyr 2025

  • Cyflawni amcanion prosiect ynghylch ffydd pobl ifanc, Young Faith Matters, wrth ehangu a datblygu arferion gorau efengyliaeth i blant a phobl ifanc ledled yr Esgobaeth, yn enwedig mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg
  • Arwain a datblygu mentrau efengylu ysbrydoledig ymhlith plant a phobl ifanc mewn ysgolion awdurdodau lleol, yn enwedig rhai cyfrwng Cymraeg, sy’n ymgysylltu’n ddyfnach â ffydd ac sy’n gosod y seiliau ar gyfer mathau newydd o Eglwys
  • Nodi a gwneud cysylltiadau creadigol rhwng ysgolion a phlwyfi a phartneriaid eraill, gan ddefnyddio’r mentrau diweddaraf, annog gwirfoddoli a hyrwyddo arferion ac adnoddau Cymraeg mewn efengyliaeth.